รับสมัครงาน

สถาปนิก

คุณสมบัติ

  •  จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี
  • มีความเชี่ยวชาญใน  Microsoft Office, Auto CAD, Revit, Sketch Up, 3D Studio Max และ Photo Shop
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 งานที่ต้องรับผิดชอบ

  • เตรียมแผนงานด้านสถาปัตยกรรม  รายละเอียดวัสดุที่นำเสนอ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคและการออกแบบ พร้อมกับการวางแผนพื้นที่ในการทำงาน ที่ได้รับมอบหมายของโครงการกับผู้รับเหมา  เขียนข้อกำหนดต่างๆ  และกำกับดูแล     รายละเอียดโดยรวม เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ช่วยในการบริหารความต้องการของลูกค้าในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานของทีมที่ปรึกษา
  • พัฒนาและให้คำปรึกษากับผู้ช่วยสถาปนิก