บริการ

การออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก / สถาปัตยกรรมภายใน / ภูมิทัศน์ / วางแผนการใช้ที่ดิน

  • การศึกษา / การออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบภูมิทัศน์
  • การศึกษาเพื่อปรับปรุงที่ดินหรืออาคาร 
  • วางแผนการใช้ที่ดินสำหรับโครงการขนาดใหญ่ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม 
  • การวางแผนชุมชน