บริการ

งานโยธา / งานโครงสร้าง

  • การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กและระบบโครงสร้างหล่อสำเร็จ
  • การออกแบบเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้าง 
  • การศึกษากลศาสตร์ของดิน 
  • การสำรวจอาคาร การตรวจสอบและการรับรอง 
  • การวิเคราะห์ไฟไนต์ เอลิเมนต์