บริการ

การวางแผนและการพัฒนาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

การวางแผน การศึกษาความเหมาะสม และการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรน้ำ
 • อ่างเก็บน้ำ
 • เขื่อน ฝาย และคันกั้นน้ำ
 • ระบบท่อส่งน้ำ
 • ทางน้ำเปิด
 • อาคารควบคุมและอาคารชลศาสตร์
การวางแผน การศึกษาความเหมาะสม และการออกแบบรายละเอียดระบบการชลประทาน
 • เขื่อนเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำ
 • เขื่อนกั้นน้ำและฝาย
 • ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
 • ระบบชลประทานในแปลงนา
การวางแผน การศึกษาความเหมาะสม และการออกแบบรายละเอียดโครงการระบบประปาและการระบายน้ำ
 • ระบบส่งน้ำ จัดสรรน้ำ และระบายน้ำ เพื่อการชลประทาน
 • ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม
 • ระบบประปาและการระบายน้ำในเขตเมือง
 • ระบบประปาและการระบายน้ำในเขตชุมชน
การวางแผน การศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ
 • โรงไฟฟ้า
 • ท่อส่งน้ำและทางน้ำ
 • อาคารควบคุมและอาคารชลศาสตร์
การวางแผนและการบริหารจัดการระบบทรัพยากรน้ำ
 • ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ