บริการ

งานเครื่องกล / งานไฟฟ้า / งานสุขาภิบาล / งานสิ่งแวดล้อม

  • งานด้านวิศวกรรมระบบ / เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
  • งานไฟฟ้ากำลังงานแสงสว่าง ในอาคารและโรงงาน
  • งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
  • ระบบท่ออุตสาหกรรม
  • การวางแผนโรงงานและการผลิต 
  • ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและการอนุรักษ์พลังงาน