บริการ

การบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

  • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
  • สถานศึกษา
  • อาคารอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สำนักงาน โรงงานและคลังสินค้า
  • ถนน สนามบิน และระบบการบริการสาธารณะอื่นๆ