การปรับปรุงใหม่

โครงการ
สถานที่ตั้งโครงการ
ลักษณะงาน
เจ้าของโครงการ
งบประมาณ
41 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ