โรงแรมและรีสอร์ท

The Chill Retreat Resort

โครงการ
The Chill Retreat Resort
สถานที่ตั้งโครงการ
หาดไก่แบ้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ลักษณะงาน
ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
บริษัท เดอะชิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
งบประมาณ
0 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ
2563