โรงงาน

โครงการ
สถานที่ตั้งโครงการ
ลักษณะงาน
เจ้าของโครงการ
งบประมาณ
826 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ