โรงงาน

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Sea Lion (ระยะที่ 1)

โครงการ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Sea Lion (ระยะที่ 1)
สถานที่ตั้งโครงการ
Botataung, Yangon, Myanmar
ลักษณะงาน
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม / งานโครงสร้าง / งานวิศวกรรมระบบ และงานภูมิสถาปัตยกรรม
เจ้าของโครงการ
Sea Lion Co., Ltd.
งบประมาณ
240 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ
2558