สถานศึกษา

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข

โครงการ
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข
สถานที่ตั้งโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ลักษณะงาน
ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ
700 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ
2560