โครงการ

ผลงานที่ผ่านมา » โรงงาน

Kampot Power Plant
Satin Textiles
โรงงานผลิตยาทางการแพทย์
โรงงานผลิตอาหารและอาคารคลังสินค้า