รับสมัครงาน

วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4-5 ปี ในการออกแบบระบบวิศวกรรมเครื่องกลและการกำกับดูแลให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง
 • ใบรับรองใบอนุญาตของวิศวกรรมเครื่องกลจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
 • การทำงานเป็นทีมที่ดี, มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto CAD & Microsoft Office ฯลฯ
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • ใบรับรองการสอบ TOEIC 550  (ถ้ามี)

งานที่ต้องรับผิดชอบ

 • การบริหารจัดการการออกแบบของวิศวกรเครื่องกลและการกำกับดูแลการให้คำปรึกษาการก่อสร้าง
 • จัดทำและทบทวน BOQ, ข้อกำหนดสำหรับโครงการที่นำเสนอ
 • มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและการทำงาน
 • ประสานงานและให้คำแนะนำผู้รับเหมาและผู้ใต้บังคับบัญชา