รับสมัครงาน

พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย, อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
  • การทำงานเป็นทีมที่ดี, มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel and Power Point )

งานที่ต้องรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบประสานงานระหว่างไซต์งานกับสำนักงานใหญ่เพื่อจัดทำรายงานการบริหารโครงการ
  • รับผิดชอบงานด้านธุรการ, ช่วยเหลือด้านการชำระภาษีและกระบวนการภาษีประจำปี
  • รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง, การส่งเอกสารและประสานงานกับบริษัทบัญชี
  • รับผิดชอบทำงานอื่น ๆ ตามที่ต้องการ / ได้รับมอบหมาย