ข่าว

อาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

  โครงการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของย่างกุ้ง  ชานเมืองพม่า ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 เอเคอร์ ซึ่งเป็นโครงการของ Sea Lion Co., Ltd.  เป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง ใช้ในการจัดเก็บสินค้า จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมกับติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

   ในช่วงแรกของโครงการจะมีการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและอาคารบริการ ที่มีพื้นที่ใช้สอย 7,320 ตารางเมตร

   ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอนาคตจะขยายพื้นที่สำหรับคลังสินค้า และอาคารสำนักงานต่อไป